Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering av Yrkesskolevegen, del av gnr/bnr 16/511, detaljregulering av lokalt senter r20220024. Øvre Rotvoll, felt B14#1 fra områdeplan for Øvre Rotvoll i Trondheim kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at det er satt i gang planarbeid for område nevnt over. Planområdet omfatter felt B14#1 i reguleringsplanen Øvre Rotvoll, Områderegulering (Planident: r20150025), vedtatt 25.05.2021, hvor det stilles krav til detaljregulering av B14#1. Omliggende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur opparbeides iht. områdeplanen.

Formålet med planen er å regulere for boliger med tilhørende uterom, forretning, bevertning og tjenesteyting, iht. områdeplanen. Parkering og varelevering legges under bakken. Det planlegges for lokalt sentrum med offentlig torg.

Forslagstiller er NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS. Plankonsulent er Voll Arkitekter AS og byggherrerådgivere er Karl Knudsen AS og Heimdal Eiendom AS.

Kommunen har i brev av 25.07.2022 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Alle  som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist gitt av kommunen. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider. Dersom det er ønskelig med et møte om planarbeidet bes det om at det tas kontakt med plankonsulent.

Innspill til planarbeidet sendes til Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7014 Trondheim eller firmapost@vollark.no, senest 09.10.2022.

Vedlegg:

1_Planavgrnensing varsel om oppstart 14.09.2022

2_Planinitiativ iht. forskrift_2022.03.15

3_Planomriss anm_oppstart 1-5000_2022.03.15

4_Forslag til tema i risiko- og sårbarhetsanalyse_2022.03.15

5_Planer_Snitt_Oppriss_3D-illustrasjoner_2022.03.11-15

6_Diagrammer_2022.03.15

7_Arealoversikt_uteoppholdsareal_2022.03.11

8_Tilbakemelding etter oppstartmøte 25.07.2022