Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Langbakkgutua 2, Sjusjøen (gnr/bnr/fnr 527/1/297) i Ringsaker kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsels det om oppstart av reguleringsarbeid for område nevnte over.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsleiligheter og tilpasses sentrumsreguleringen i kommuneplanens arealdel. Parkering løses i kjeller og noe på grunn.

Det er avholdt oppstartsmøte med Ringsaker kommune 26.04.2022. Med tilbakemdlingsbrev fra Ringsaker kommune datert 05.05.2022. I etterkant av oppstartsmøtet er det avholdt en befaring med kommunen og forslagstiller Birkebeiner Invest AS. Det er også avholdt en befaring med kommunen og grunneier for omliggende veigrunn, Phil AS. Det er  avholdt et arbeidsmøte for å avklare omliggende samferdselsløsning. Planavgrensning til varsel om oppstart er foreslått utvidet av kommunen (13.05.2022). Planavgrensningen er å finne i vedlegg 1 med følgebrev.

Tilbakemdlingsbrev fra Ringsaker komme fastslår at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU) og er i samsvar med overordnet plan.

Det settes frist til 21.08.2022 med å komme med innspill til planen.

Innspill kan sendes til Voll Arkitekter AS, per brev til Verftsgata 4, 7014 Trondheim eller på firmapost@vollark.no. For spørsmål eller henvendelser kan undertegnede nås på telefon 73 87 38 00.

Vedlegg:

1_Brev varsle om oppstart m_plangrense 01.07.2022

2_Planinitiativ 24.03.2022

3_Referat fra oppstartsmøtet 26.4.2022

4_Epost planavgrensning og refet Phils AS 13.05.2022

5_Referat avklaring kryss 1.6.2022

6_Foreløpig ROS-tema 18.03.2022

7. foreløpige skisser_snitt_Moelven