Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Studentboliger i Merkantilvegen 10, 12 og 14 (i Gjøvik kommune)

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles det om oppstart av detaljregulering for Studentboliger i Merkantilvegen 10, 12 og 14. Planområdet dekker eiendommene med gnr/bnr 66/11, 66/220, 66/10 og 66/276, samt deler av 66/8 og 63/46. Det varsles samtidig om å oppheve de deler av gjeldende plan som overlapper med den nye.

Hensikten med planen er å gjøre en planendring for studentboliger innenfor område BB2 i gjeldende områdeplan for Campus Gjøvik.

Planavgrensningen er illustrert på grunnkart (se vedlegg). Planens avgrensning er større enn bebyggelsesområdet for å muliggjøre endringer av høyspentlinje sør for planområdet.

Planinitiativ (28.03.2023) er sendt Gjøvik kommune med anmodning om oppstart av detaljregulering. Planen ble ikke anbefalt oppstart av administrasjonen.

 

Nytt planinitiativ (27.04.2023) er etter (Pbl 12-8) behandlet av Gjøvik kommunes Utvalg for samfunnsutvikling, saks nr. 80/2023: Planinitiativ – endring av reguleringsplan for Campus Gjøvik, 07.06.2023. Vedtaket (alternativ 2) anbefaler oppstart av planarbeid på gitte betingelser (som sitert under):

«2. Det kan gis tillatelse til varsel om oppstart av endring av reguleringsplan etter ordinær prosess eller ny detaljreguleringsplan dersom følgende krav innfris:

  • Det kan være grunnlag for å vurdere andre høyder i området, men det vil kreve nye konsekvens- og sol-skyggeanalyser for området ved høyere bygg enn hva som ligger i allerede vedtatt plan for området. Maks antall etasjer som kan vurderes er inntil 11 etasjer på deler av bebyggelsen.
  • Den planlagte nye bebyggelsen må i større grad enn skissene legger opp utformes i samspill med karakteren i omgivelsene slik at det oppnås et helhetlig preg. Det må visualiseres alternative plasseringer av bygg, som vil ha innvirkning på sol/ skyggeforhold for eksisterende bebyggelse.
  • Boenhetene og bygningene må utformes slik at bokvalitet og fellesmiljø blir ivaretatt på en god måte, med særlig blikk på fellesarealer og forebygging av ensomhet blant studenter.
  • Kravene til felles uteoppholdsarealer for studentboliger utenfor sentrum er i kommuneplanens arealdel §6-9.3 satt til 15m2/ studentbolig. I planen fra 2018 er det godkjent et uteoppholdsareal pr. boenhet på 5m2 – dette kravet opprettholdes.
  • Kravene til parkering kan det finnes andre egnede løsninger for i området annet enn å legge de fysisk til prosjektet. Utbygger må søke å finne alternative, forpliktende løsninger for å sikre tilstrekkelig parkeringsplass i området.

Det kan åpnes for studentrelatert næring/tjenesteyting i tilknytning til prosjektet.»

 

Kommunen har i epost av 14.06.2023 (vedlegg 4) avklart at det kan varsles oppstart før punktene over er utarbeidet i det videre planarbeidet. Komplett planmateriale sendes kommunen når planforslaget er ferdig utarbeidet.

Ny plankonsulent før varsel om oppstart er Voll Arkitekter AS på vegne av forslagstiller Studentboliger Gjøvik Campus AS. Kommunen er informert om bytte av plankonsulent.

Planforslaget utløses ikke krav til konsekvensutredning (KU). Aktuelle temaer belyses komplett planforslag.

Frist for å komme med innspill til oppstart av reguleringsarbeid er satt til 29.09.2023.

Innspill kan sendes til Voll Arkitekter AS, per brev til Verftsgata 4, 7014 Trondheim eller på firmapost@vollark.no. For spørsmål eller henvendelser kan plankonsulenten nås på telefon 73 87 38 00.

1. Planavgrensning på grunnkart 29.08.2023

2. Planinitiativ 28.03.2023

3. Referat fra oppstartsmøte 14.04.2023

4. Anmodning om prinsippavklaring etter pbl 12-8 21.04.2023

5. Saksfremlegg Planinitiativ – endring av reguleringsplan for Campus Gjøvik 27.04.2023

6. Møteprotokoll utvalg for samfunnsutvikling 07.06.2023

7. Bekreftelse saksbehandler varsel oppstart 09.06.2023

8. Varsel om endring av plankonsulent 23.08.2023

9. Illustrasjonsgrunnlag april 2023

10. 3D illustrasjoner