Detaljregulering for Leirbruvegen 1 – Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsels det om oppstart av detaljregulering for Leirbruvegen 1 og 3, gnr/bnr 105/128 m.fl. I Trondheim kommune.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for et mindre antall leiligheter i et etablert boligområde. Parkering legges til carport samt utendørs plasser. Varslet planområde er større enn område for bebyggelse for å ivareta sikt for utkjørsel.

Planavgrensningen går ut over tomtegrensen for å ivareta samferdsel, herunder fortau og siktkrav.

Det er avholdt oppstartsmøte med Trondheim kommune 28.06.2023. Med tilbakemdlingsbrev fra Byplankontoret, datert 05.05.2022.

Tilbakemdlingsbrev fra Trondheim komme avklarer at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU). Nødvendige tema vil belyses og avklares i den videre planprosessen.

Frist for å komme med innspill til oppstart av reguleringsarbeid er satt til 10.09.2023.

Innspill kan sendes til Voll Arkitekter AS, per brev til Verftsgata 4, 7014 Trondheim eller på firmapost@vollark.no (evt. via Altinn om du har mottatt digitalt planvarsel). For spørsmål eller henvendelser kan vi nås på telefon 73 87 38 00.

 

Vedlegg til planoppstart kan lastes ned her (klikk på link):

0_Brev varsle om oppstarts m_plangrense 16.08.2023

1_Tilbakemelding etter oppstartsmøte

2_Leirbruvegen Planinitiativ

3_Leirbruvegen Planomriss på kart anm oppstart

4_Foreløpig risiko- og sårbarhetsanalyse

5_Adresseliste for samrådsparter

6_ Utfylt liste med krav til komplett materiale

7_Innspill fra Kommunalteknikk

8_Illustrasjoner av situasjon

9_Illustrasjon i perspektiver

10_Illustrasjon snitt