I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for ovenfor nevnte eiendommer. Området er i dag regulert til boligformål. Plankonsulent er Byggherrerådgiveren AS og Voll Arkitekter AS på vegne av forslagstiller Søbstadvegen 19a AS. Hensikten med planarbeidet er...