I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av detaljreguleringsplan for ovennevnte område i Trondheim Kommune. Forslagsstiller er Voll Arkitekter på vegne av tiltakshaver Heimdal Eiendom AS. Området planlegges for boligformål, infrastruktur og grøntstruktur. Det er ikke krav om konsekvensutredning. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved...

Det varsles herved om at deler av reguleringsplanen “r0374, r1138 og r1138h planlegges omregulert slik at eiendommer regulert til eneboliger kan benyttes til leilighetsbygg samt næring alternativt tjenesteyting på bakkeplan mot Sorgenfriveien. Det er sannsynlig planområdet vil reduseres mot Sorgenfriveien og langs Øystein Møylas veg innen...

Det varsles herved om at planen vil utvides med eiendommen gnr/bnr 198/50. Området planlegges omregulert slik at eien- dommer regulert til eneboliger kan benyttes tilleilighetsbygg. Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter, Verftsgata 4, 7042 Trondheim eller gunilla.eriksson@vollark.no innen 31/7 2016....

Det er tidligere (den 25/5 2015) varslet planoppstart for et mindre planområde. Tidligere varslet planområde omfattet ikke Flatavegen og gang-/ skykkelveg til Døli Skole. Utvidelsen av planområdet gjør at parter, som kan være berørt av planutvidelsen må varsles – derfor innestående oppstartsvarsel.   Noen av de, som mottok...

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av detaljreguleringsplan for ovennevnte område i Kristiansund kommune. Forslagsstiller er Voll Arkitekter på vegne av tiltakshavere Strandgata 18 AS og Norholmen Brygge AS. Planområdet ligger på Gomalandet, helt ned mot sjøen ved Nordsundet og er vendt mot Nordholmen. I tillegg til arealer ved Strandgata omfatter planområdet Nordholmen og de tilstøtende adkomstgatene til Strandgata. Området er på ca 55 daa. Hensikten med reguleringsplanen er å detaljregulere området til bolig- og næringsformål, hvilket er i samsvar med Kommuneplanens Arealdel. Det ønskes i tillegg regulert for mindre småbåthavn/anløp. Lengst vest i planområdet er tatt med anløp og kaiområde for Sundbåten. Området er tatt med for å kunne regulere hensiktsmessig veiatkomst til planområdet. Området ved anløp for Sundbåten forutsettes nyttet slik at havnefunksjon og båtanløp kan bibeholdes som i dag. Kristiansund Kommune har i e-post av 7/9 2015 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Det vil avholdes et informasjonsmøte for naboer tirsdag 27/10 2015 kl. 17.00 i Bohus Hopen møbler AS sine lokaler i Omagata 160. Spørsmål, merknader, opplysninger mv. av interesse eller betydning for planarbeidet kan rettes til: Voll Arkitekter AS v/ Rasmus Bolvig Hansen, Verftsgata 4, 7042 Trondheim, tlf. 73 87 38 09 eller firmapost@vollark.no. Send gjerne kopi av innspill/merknad til Kristiansund kommune, postboks 178, 6501 Kristiansund eller postmottak@kristiansund.kommune.no Frist for innspill/merknader er satt til 27/11 2015.