Scandic Lerkendal er et av Nordens største kongressanlegg og er tegnet av Voll Arkitekter AS. Med sine 75 meter er hotellet Norges høyeste bygning utenfor Oslo og har panoramautsikt over Trondheim. Hotellet er også er et av verdens mest miljøvennlige bygg. Scandic Lerkendal ligger helt inntil Lerkendal Stadion, nærmere bestemt...

Det er tidligere (den 25/5 2015) varslet planoppstart for et mindre planområde. Tidligere varslet planområde omfattet ikke Flatavegen og gang-/ skykkelveg til Døli Skole. Utvidelsen av planområdet gjør at parter, som kan være berørt av planutvidelsen må varsles – derfor innestående oppstartsvarsel.   Noen av de, som mottok...

På tampen av fjoråret vant Voll Arkitekter en konkurranse om nytt hotell og leilighetsbygg i Bodø. Les mer om prosjektet i annonsebilaget til finasavisen på nyttårsaften eller på Fremtidens by sin nettside. Direkte link til artikkelen finner du her: Spenstig hotell- og leilighetsprosjekt i Bodø...

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av detaljreguleringsplan for ovennevnte område i Kristiansund kommune. Forslagsstiller er Voll Arkitekter på vegne av tiltakshavere Strandgata 18 AS og Norholmen Brygge AS. Planområdet ligger på Gomalandet, helt ned mot sjøen ved Nordsundet og er vendt mot Nordholmen. I tillegg til arealer ved Strandgata omfatter planområdet Nordholmen og de tilstøtende adkomstgatene til Strandgata. Området er på ca 55 daa. Hensikten med reguleringsplanen er å detaljregulere området til bolig- og næringsformål, hvilket er i samsvar med Kommuneplanens Arealdel. Det ønskes i tillegg regulert for mindre småbåthavn/anløp. Lengst vest i planområdet er tatt med anløp og kaiområde for Sundbåten. Området er tatt med for å kunne regulere hensiktsmessig veiatkomst til planområdet. Området ved anløp for Sundbåten forutsettes nyttet slik at havnefunksjon og båtanløp kan bibeholdes som i dag. Kristiansund Kommune har i e-post av 7/9 2015 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Det vil avholdes et informasjonsmøte for naboer tirsdag 27/10 2015 kl. 17.00 i Bohus Hopen møbler AS sine lokaler i Omagata 160. Spørsmål, merknader, opplysninger mv. av interesse eller betydning for planarbeidet kan rettes til: Voll Arkitekter AS v/ Rasmus Bolvig Hansen, Verftsgata 4, 7042 Trondheim, tlf. 73 87 38 09 eller firmapost@vollark.no. Send gjerne kopi av innspill/merknad til Kristiansund kommune, postboks 178, 6501 Kristiansund eller postmottak@kristiansund.kommune.no Frist for innspill/merknader er satt til 27/11 2015.

Kunngjøringsannonse Heimdalen bolighage Det varsles herved om at overnevnte område planlegges omregulert slik at eiendommer regulert til eneboliger kan benyttes til leilighetsbygg. Det er tatt med deler av grøntområdet i sør. Planområdet vil sannsynligvis reduseres innen slutt behandling av reguleringsplanen. Opplysninger om planarbeidet vises på: www.vollark.no/Kunngjoringer og ved henvendelse til: Voll...

I dag er vi stolte av å kunne lansere vår nye hjemmeside. Siden er redesignet fra bunn av i samarbeid med Nytteverdi AS. Hjemmesiden har nå et mer tidsriktig design og er enklere å ta i bruk....